Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Ινστιτούτο INTL

Λιτή παραγωγή

Λιτή παραγωγήΛιτή παραγωγή Η Λιτή Παραγωγή είναι φιλοσοφία διοίκησης, που στηρίζεται στη συνεχή εξάλειψη απωλειών που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παραγωγής. Το απόθεμα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή δεν υπάρχει καθόλου. Η προμήθεια των υλικών γίνεται βάσει των αναγκών. Η υψηλή οργάνωση και η σήμανση των θέσεων εργασίας με τη βοήθεια των κανόνων 5S, καθιστούν τους εργαζομένους συμμέτοχους στη διαδικασία των αλλαγών και βελτιώσεων. Ο χρόνος ακινησίας των μηχανών κατά τη διάρκεια του επανεξοπλισμού μειώνεται στο ελάχιστο, μέσω του οποίου δεν υπάρχει ανάγκη παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων υλικών.


Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση των εξωτερικών και εσωτερικών προμηθειών, τον σχεδιασμό της παραγωγής, την ίδια την παραγωγή, τις αποθήκες των έτοιμων τμημάτων και προϊόντων, τη συντήρηση των μηχανισμών κίνησης μαζί με τον έλεγχο των μηχανών.

Ιδού μερικά χαρακτηριστικά συμβουλευτικά projects που προσφέρουμε:

 1. H χαρτογράφηση ροής αξίας και η ανάλυση των τυχόν εμφανιζόμενων απωλειών - (VSM – Value Stream Mapping) – αποτελεί εργαλείο που επιτρέπει την απεικόνιση της πορείας της διαδικασίας δημιουργίας και ροής πληροφοριών για επιλεγμένη ομάδα προϊόντων.
 2. Εφαρμογή 5S - η οποία συνίσταται στην απομάκρυνση περιττών αντικειμένων από τον χώρο εργασίας (1S), στην οπτική τακτοποίηση όλων των αναγκαίων πραγμάτων στη θέση τους (2S) και στη διατήρηση του χώρου εργασίας άψογα καθαρού (3S). Μέσω της τυποποίησης της εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων (4S), της πειθαρχίας και της συνεχούς βελτίωσης των μεθόδων εργασίας (5S), δημιουργείται ένα μόνιμο σύστημα που εγγυάται την ευρυθμία και την τάξη.
 3. Το Kaizen (σημαίνει τη συνεχή βελτίωση στα ιαπωνικά) είναι μεθοδολογία διοίκησης, η οποία πειστικά αποδεικνύει ότι οι μικρές αλλά διαρκείς βελτιώσεις εν τέλει παράγουν μεγαλύτερα αποτελέσματα από ό,τι μια μεγάλη αναδιοργάνωση της εταιρείας που πραγματοποιείται κάθε τόσο.
 4. Εφαρμογή της στρατηγικής Just in Time (JIT – πάνω στην ώρα), δηλαδή της στρατηγικής της λειτουργίας που επιτρέπει την παραγωγή, την παράδοση των αναγκαίων υλικών, πρώτων υλών ή προϊόντων ακριβώς τότε, όταν αυτά είναι απαραίτητα, τουτέστιν σύμφωνα με τις ανάγκες ενός σχεδίου ή μιας παραγγελίας. Συχνά εκλαμβάνονται ως παραδόσεις υλικών κατευθείαν στις γραμμές παραγωγής χωρίς προηγούμενη αποθήκευσή τους. Ενίοτε προσδιορίζεται ως εφοδιασμός συγχρονισμένος με την παραγωγή και συνδέονται με τη μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων. Στην πραγματικότητα, το ελάχιστο ή ακόμα και σχεδόν μηδενικό επίπεδο αποθεμάτων αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος JIT, αν και όχι το μοναδικό.
 5. Εισαγωγή του προγράμματος TPM (Total Productive Management), δηλαδή της παραγωγικής συντήρησης της κίνησης των μηχανημάτων και των εργαλείων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι μια σειρά μεθόδων και οργάνωσης της εργασίας που συνίσταται στη διασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αξιοπιστίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού με σκοπό την αδιάλειπτη παραγωγή. Οι απαρχές του TPM ανάγονται στο 1951, όταν στην Ιαπωνία άρχισαν να εφαρμόζουν την προληπτική συντήρηση (Preventive Maintenance) κατά τα αμερικάνικα πρότυπα. Το μέτρο αποτελεσματικότητας του TPM είναι ο δείκτης OEE – Overall Equipment Efficiency – βαθμός αποτελεσματικής αξιοποίησης των μηχανημάτων υπολογιζόμενος με ποσοστό επί τοις εκατό. Το παγκόσμιο επίπεδο του OEE στη βιομηχανία παραγωγής προσδιορίζει το μέγεθος σε επίπεδο όχι μικρότερο του 85%.
 6. Συντόμευση των χρόνων της ανακατάταξης (επανεξοπλισμού) των μηχανημάτων και των εργαλείων με βάση τη μέθοδο SMED (αγγλ. Single Minute Exchange of Die). Αυτό είναι μια σειρά από τεχνικές η οποία εγκαινιάστηκε από τον Shigeo Shingo για τον επανεξοπλισμό μηχανημάτων σε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών – με άλλα λόγια σε μονοψήφιο αριθμό λεπτών (single-minute). Η εφαρμογή της μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική μείωση των χρόνων αλλαγής των μηχανημάτων σε κάθε σχεδόν περίπτωση.
 7. Μέθοδος Kanban - με τρόπο απλό επιτρέπει την απεικόνιση της ροής των υλικών στην επιχείρηση. Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία στη δεκαετία του 50 του περασμένου αιώνα, ως μέθοδος διαχείρισης της παραγωγής. Η λέξη Kanban προέρχεται από τα Ιαπωνικά και δηλώνει την κάρτα. Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «εμφανής πινακίδα». Αυτή η μέθοδος αποσκοπεί στον έλεγχο των αποθεμάτων και επιτρέπει την σχεδόν εξ ολοκλήρου απομάκρυνση των αποθηκών. Η αποθήκευση πριν την παραγωγή, μετά την παραγωγή, όπως και κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι ελάχιστη, εφόσον όλα τα υλικά από τους προμηθευτές παραδίδονται ακριβώς πάνω στην ώρα και το ίδιο συμβαίνει, όσον αφορά την αποστολή έτοιμων προϊόντων.
 8. Lean Six Sigma - μια μέθοδος που στηρίζεται στην απόκτηση δεδομένων με στόχο την επίτευξη σχεδόν τέλειας ποιότητας. Αναγνωρίζει τα σφάλματα, πριν ακόμα την εμφάνισή τους. Η Six Sigma δημιουργήθηκε από τη Motorola στη δεκαετία του ογδόντα του εικοστού αιώνα. Είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος διοίκησης μιας εταιρείας και σταθερή ανάπτυξη χάρη στην αποτελεσματική εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη, στον στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών, και της σωστής τους οργάνωσης, και στην καινοτομία. Η μεθοδολογία Six Sigma, χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, επικεντρώνεται στη μέτρηση και τη μείωση της αστάθειας στις διαδικασίες, καθώς και στην επίτευξη στόχων που καθορίζονται από τις ανάγκες του πελάτη. Από την άλλη, η Lean επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη των λειτουργικών διαδικασιών που δεν αποφέρουν προστιθέμενη αξία στον πελάτη, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας. Από τη σύνδεση αυτών των δύο μεθοδολογιών δημιουργήθηκε η νέα Lean Six Sigma, η οποία συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά και των δύο.
 9. Εισαγωγή του συστήματος αυτόματου ελέγχου μηχανημάτων και πρόληψης βλαβών.
 10. Εξορθολογισμός της πορείας των διαδικασιών παραγωγής.
 11. Βελτιστοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών αλυσίδων ανεφοδιασμού.
 12. Μείωση του κόστους παραγωγής.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.