Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o

Lean manufacturing

lean manufacturingLean Manufacturing є філоcофією управління, яка полягає в постійному елімінуванні марнотратства, що виникає у виробничих процесах. Засоби стоять на мінімальному рівні або їх взагалі немає. Матеріали є поставлені залежно від попиту. Висока організація і візуалізація робочих місць з допомогою принципів ‘5S’ дозволяють працівникам залучитися до процесy змін і удосконалень. Час зупинки машин під час переозброєння є скорочений до мінімуму і таким чином не існує потреба продукування великих партій матеріалів.


Наші дорадчі і консалтингові послуги стосуються організації зовнішних і внутрішних поставок, планування виробництва, самого виробництва, складів, частин і готових продуктів, обслуговивання машин та їх технічниого огляду.

Зразки дорадчих проектів, які пропонуємо:

 1. Потік створення цінності і аналіз втрат, які є в ньому - (VSM - Value Stream Mapping) - є знаряддям, що дозволяє на візуалізацію ходу процесу виробництва і потоку інформації для вибраної групи продуктів.
 2. Застосування 5S - воно полягає на усуненні непотрібних речей з робочого місця (1S), організації зберігання необхідних речей у відповідному місці (2S), а також на утримані підприємства в бездоганній чистоті (3S). Шляхом стандаризації, щоб виконати ці перші правила (4S), дисципліни, і також постійне вдосконалення методів праці (5S), створюється тривала система, що забезпечує лад і порядок.
 3. Kaizen (в японській мові означає постійне вдосконалення) є методом управління, який переконує, що впроваджувані поліпшення хоча малі, але безперервні, доцільно приносять більші ефекти ніж велика переорганізація фірми, яку проводиться час від часу.
 4. Впроваджування стратегії Just in Time (JIT – точно в строк), тобто стратегії діяння, яка дозволяє виробляти, доставляти потрібні матеріали, сировину або продукти точно тоді, коли вони є необхідні, що означає згідно з потребами плану чи замовлення. Часто розуміється як поставка матеріалів прямо на потокові лінії без їх ранішнього складування. Часом її окреслюється як постачання, яке синхронізується з виробництвом і водночас об’єднується зі скороченням рівня запасів. Дійсно мінімальний, а навіть наближений до нуля, рівень запасів є суттєвою ознакою системи JIT, однак не єдиною.
 5. Впроваджування програми TPM (Total Productive Management) або продуктивного обслуговивання машин та устаткувань. Інакше кажучи, це серія методів і організації праці, яка полягає на забезпеченні як найбільшої достовірності машин і обладнання для безперервного виробництва. TPM бере початок з 1951 року, коли в Японії почали впроваджувати профілактичне обслуговивання (ang. Preventive Maintenance) згідно з американськими стандартами. Мірою ефективності TPM є коефіцієнт OEE – Overall Equipment Efficiency –категорія ефективного використання машин, яку вимірюється у відсотках. Світовий рівень OEE у виробничій промисловості має розмір на рівні неменшим як 85%.
 6. Скорочення часу переозброєння машин і устаткувань, яке спирається на методі SMED (анг. Single Minute Exchange of Die). Це є технічна серія, яку започаткував Shigeo Shingo для переозброєння машин у часі коротшому ніж 10 хвилин- інакше кажучу у одиничному числі хвилин (single-minute). Його застосування спричиняє радикальне скорочення часу обміну машин, майже у кожному випадку.
 7. Метод Kanban - простим чином дозволяє на візуалізацію потоку матеріалів у підприємстві. Цей метод було розроблено у Японії в 50-тих роках минулого століття, як метод управління виробництвом. Слово Kanban походить з японської мови і означає листок паперу. У вільному перекладі означає "помітний опис". Завданням цього методу є керування запасами і він дозволяє на майже цілковиту елімінацію складів. Передвиробниче, виробниче, післявиробниче, а також міжопераційне складування є незначні, тому, що всілякі матеріали від постачальників є поставлені точно в строк і це саме діється з готовим продуктом.
 8. Lean Six Sigma - метод, який спирається на придбанні даних з метою досягнення майже досконалої якості. Він передбачає ідентифікацію помилок до моменту, коли вони з’являться. Six Sigma було створено фірмою Motorolа у вісімдесятих роках двадцятого століття. Він є перевіреним способом управління фірмою і забезпечує стабільне зростання завдяки умілому здійсненні очікувань клієнта, статистичному контролю процесів і їх хорошій організації та інноваційності. Користаючись статистичним підходом, методологія Six Sigma зосереджується на тому, щоб вимірювати і зменшувати нестійкість в процесах, і також здійснити цілі визначені вимогами клієнта. Натомість Lean, головною мірою, концентрується на елімінуванні процесів дій, що не дають доданої вартості кієнтові, завдяки тому час і витрати цього ж процесу скорочуються. З поєднання цих двох методологій виникла нова Lean Six Sigma, яка єднає у собі ознаки цих обидвох.
 9. Впроваджування системи самостійного технічного обслуговивання машин та запобігання аварії.
 10. Раціоналізація перебігу продукційних процесів.
 11. Оптимізація ланцюгів зовнішних та внутрішних поставок.
 12. Змешування продукційних витрат.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.